Saturday, April 30, 2016

Perang Mu'tah, Kisah Peperangan Paling Menyayat Hati Dalam Islam

Perang Mu'tah, Kisah Peperangan Paling Menyayat Hati Dalam Islam: Perang Mu'tah, Kisah Peperangan Paling Menyayat Hati Dalam Islam | Inilah kisah peperangan yang sangat menyayat hati Umat Islam. Perang Mu'tah terjadi pada bulan Jamadil Awal tahun ke-8 H. Di dalam perang ini, Rasulullah S.A.W telah menghantar 3,000 pahlawan elit Islam untuk bertempur dengan pasukan Romawi. Pertempuran Perang Mu'tah ini berlaku di Karak di mana pada hari ini terletak di dalam negara Jordan.

Wednesday, April 27, 2016

Peperangan Pada Zaman Rasulullah SAW: 5- PERANG BADAR KUBRA

Peperangan Pada Zaman Rasulullah SAW: 5- PERANG BADAR KUBRA:                 Masa                     :Tahun ke-2 H             Tempat                  :Badar Pada tahun kedua Hijriah, terjadil...

Wednesday, April 20, 2016

Demi Pena..: Kisah Perang Jamal dan Siffin..

Demi Pena..: Kisah Perang Jamal dan Siffin..: A da budak terencat akal cuba "mengkritik" sahabat nabi dengan menggunakan peristiwa "Perang Jamal dan Perang Siffin"...

Tuesday, April 19, 2016

Monday, April 18, 2016

بدون علم النحو، لا يستطيع أي إنسان أن يفهم القرآن، حتى ولو كان عربيا..
Tanpa ilmu nahu sesiapa tidak dapat memahami al quran sekalipun dia berbangsa Arab...

Friday, April 08, 2016

Akhlak Dalam Pembentukan jutidiri Muslim


5. 1 Pendahuluan
Perbincangan mengenai akhlak, etika dan moral menarik perhatian pelbagai pihak sejak zaman berzaman. Umumnya ketiga-tiga istilah ini berkaitan dengan perangai, tabiat, sikap, tingkah laku, budi pekerti dan lain-lain aktiviti perlakuan manusia. Seterusnya perlakuan tersebut diberi ukuran atau nilai sama ada baik atau buruk, jahat atau tidak dan sebagainya. Namun, persoalannya ialah apakah standard (piawaian) dalam menentukan sesuatu perbuatan itu baik atau buruk ?, jahat atau tidak ?. Pelbagai jawapan kita akan peroleh apabila kita mengkaji dan memahami konsep etika, moral dan akhlak itu sendiri. Ini sesuai dengan pepatah "lain padang, lain belalang". Lain perlakuan, lain penilaian yang diberikan oleh komuniti masyarakat.
 

Etika berasal daripada perkataan Yunani, iaitu ethos yang bermaksud hukum, adat resam, kebiasaan dan budi pekerti. Bahasa Latin yang banyak mewarisi budaya Yunani pula menggunakan perkataan mores bagi konsep yang sama. Mores ialah kata dasar bagi moral yang ditakrifkan sebagai kesusilaan, adab, sopan santun, tradisi dan sebagainya yang menentukan piawaian atau norma. Bagaimanapun terdapat sesetengah orang mengaitkan etika dan moral dengan peraturan masyarakat yang terdiri daripada tatahukum, tatasusila atau tatatertib masyarakat. Peraturan masyarakat biasa juga dimaksudkan sebagai tradisi, norma, kebiasaan atau adat, nilai dan pantang larang masyarakat. Walau apapun, peraturan masyarakat wujud di luar diri individu. Peraturan juga bersifat wujud atau konkrit serta ditetapkan oleh autoriti dalam masyarakat tersebut (Abdul Rahman Md Aroff, 1999:10).
 

Bagi Gazalba (1983:89) etika ialah teori tentang laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik atau buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Nilai-nilai yang dipandang baik oleh etika itulah disebut moral yang baik, manakala nilai-nilai yang dipandang buruk oleh etika, ia disebut moral yang buruk atau tidak bermoral. Ini membawa maksud bahawa etika dan moral merupakan dua perkara yang saling berkaitan dan berhubungan antara satu sama lain. Justeru, terdapat para pengkaji etika yang samaertikan antara moral dengan etika. Mohd Nasir Omar (1986:18) memetik kata-kata Peter Baelz, antara lain menulis: "Moral dan etika selalunya mempunyai makna yang sama. Walau bagaimanapun, adalah berfaedah jika dapat dibezakan antara keduanya, sekalipun kita selalu tidak berjaya membezakannya".
 

jika kedua-dua perkataan itu digabungkan, maka moral dapat diertikan sebagai satu disiplin yang menjelaskan kepada kita apakah sistem moral yang dihayati oleh satu-satu kelompok manusia tertentu; manakala etika pula mengkaji, menganalisa dan mengkritik sistem moral tersebut. - Etika bersifat reflektif dan teoritikal, sementara moral pula bersifat praktikal. Etika adalah penyelidik atau pengkaji, manakala moral merupakan bahan yang diselidik atau dikaji oleh etika (Mohd Nasir Omar, 1986:19-20).
 

Disebabkan etika merupakan teori-teori yang dihasilkan oleh pemikiran manusia, kita dapati telah muncul pelbagai mazhab dengan teori-teori etika atau kemoralan berdasarkan fahaman masing-masing. Teori-teori tersebut antaranya ialah teori kemoralan sosial, etika keperibadian mulia, utilitarianisme, egoisme, prinsip kewajipan, eksistensialisma, naturalisme, hendoisme, idealisme, teologi dan sebagainya (Abdul
Rahman Md Aroff, 1999: 10-43; Mustafa Hj Daud, 1996:17-25).

Akhlak dalam Islam bukanlah teori, kerana itu konsepnya tidak sama dengan konsep etika yang dibawa oleh Barat. Akhlak dalam Islam ialah sikap rohaniah yang memuliakan tingkah laku (perbuatan) manusia terhadap Allah s.w.t. dan terhadap diri sendiri dan makhluk lain, sesuai dengan suruhan dan larangan serta petunjuk al-Quran dan Hadis. Nilai yang baik disebirt akhiak mahmudah dan nilai yang keji disebut akhlak mazmumah. Bagi Gazalba (1983: 89), moral dalam Islam ditentukan oleh akhlak. 

Moral dalam masyarakat bukan Islam ditentukan oleh etika. Etika ialah falsafah mengenai teori nilai (axiologi).
 

5. 2 Pengertian Akhlak
Akhlak adalah perkataan Arab, iaitu kata jamakplural dari perkataan al-khuluqun yang bermaksud budi pekerti, tingkah laku dan tabiat (Mustafa Hj Daud, 1996: 4). Perkataan ini pula adalah pecahan daripada perkataan al-khalaq yang bererti ciptaan (Harun Din, 1985: 143). Al-Quran menyatakan hakikat ini, bermaksud : "Yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya dan dimulakannya kejadian manusia berasal dari tanah". (al-Sajdah 32: 7)

Manusia dicipta dengan penuh keindahan (sebaik-baik kejadian). Keindahan tersebut meliputi lahiriah (fizikal) dan batiniah (spiritual - dalaman) diri manusia. Keindahan ciptaan fizikal dustilahkan sebagai al-khalqu seperti raut muka, warna kulit, tinggi rendah tubuhnya dan sebagainya. Sementara keindahan dalaman diri manusia terangkum dalam istilah al-khuluq yang menggambarkan keindahan jiwa, meliputi kehendak, inspirasi dan sebagainya. Oleh itu apabila seseorang dikatakan baik khuluq dan khalqunya maka ia bermaksud orang tersebut baik sifat lahiriah dan batiniahnya (Lebih lanjut lihat Humaidi Tatapangarsa, 1983). Dari sudut istilah, Imam al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin (Tk. H Ismail Yakub, jId 4, 1988: 143) mendefinisikan akhlak sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang dan darinya terbentuk perbuatan dengan mudah tanpa berkehendakkan pertimbangan fikiran teriebih dahulu. Apabila keadaan jiwa tersebut terbit perbuatan yang baik dan terpuji menurut akal dan syariah, ia dinamakan akhlak yang baik. Sekiranya yang keluar itu perbuatan yang buruk, ia dinamakan akhlak yang buruk. Menurut Ibn Miskawayh (lihat lebih lanjut Mohd Nasir Omar, 1986: 23 - 25), keadaan jiwa seseorang itu terbahagi kepada dua bahagian, iaitu: Pertama: Natural (tabie) - keadaan jiwa yang tabie ini berpusat di sifat semula jadi seseorang, umpamanya perasaan cepat marah terhadap perkara yang kecil-kecil; panas baran; cepat terkejut dengan berita yang didengar; cepat ketawa; cepat berputus asa dan sebagainya. Kedua: Keadaan jiwa yang dibentuk melalui latihan dan kebiasaan. Keadaan jiwa dalam kategori ini terbahagi kepada dua peringkat;

i. Peringkat pertimbangan dan pemikiran yang teliti
ii. Peringkat mempraktis satu-satu kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dalam amalan hidup seseorang. Akhlak dalam Islam adalah tindakan yang merangkumi aspek lahiriah dan batiniah seseorang.

Aspek lahiriah melibatkan laku perbuatan luaran. Manakala aspek batiniah pula merupakan keadaan dalaman (spiritual) seseorang. Dengan kata lain, aspek batiniah ialah keimanan yang ada dalam diri seseorang sehingga mereka melakukan sesuatu berdasarkan suruhan iman tersebut. Ringkasnya, akhlak haruslah mempunyai tiga ciri berikut:

i. Aspek batin atau keadaan jiwa seseorang yang merupakan tenaga penggerak kepada pembentukan tingkah laku (aspek luaran)

ii. Aspek luaran atau tingkah laku itu sendiri, yang dilakukan bukan kerana tekanan emosi atau desakan-desakan dari luar seperti paksaan dan sebagainya.
 

iii. Perbuatan-perbuatan itu pula hendaklah dilakukan secara berterusan hingga menjadi kebiasaan dan darah daging kepada seseorang (lihat Mohd Nasir Omar, 1986: 23).
 

Aspek kejiwaan (kerohanian) perlu dititik beratkan oleh setiap insan yang inginkan kesejahteraan dalam hidup. Ini sebagaimana disebutkan dalam surah as- Syams ayat 9-10 bermaksud: "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya dan rugilah orang-orang yang mengotorinya".
 

5. 3 Kategori Akhlak
Umumnya perlakuan atau aktiviti manusia boleh dibahagikan kepada dua kategori utama, iaitu perlakuan baik dan perlakuan buruk. Perlakuan baik apabila mereka melakukan perbuatan yang bercirikan akhlak atau sifat mahmudah (terpuji). Perlakuan buruk puia terhasil apabila melakukan sesuatu perkara yang bercirikan akhlak atau sifat mazmumah (keji).
 

5. 3. 1 Akhlak Mahmudah
Akhlak mahmudah adalah akhlak yang dituntut dalam Islam, la merupakan segala bentuk kebaikan yang dilakukan oleh manusia daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara seperti keimanan yang mutlak kepada Allah s.w.t., taqwa, ihsan, benar, jujur, amanah, menyampaikan, bijaksana, pemurah, menundukkan pandangan, memelihara lidah, lemah lembut, sabar dan tabah serta lain-lain sifat yang menggambarkan kebaikan.
 

Sifat mahmudah adalah semua perbuatan yang menggambarkan pelaksanaan tanggungjawab kepada perintah Allah s.w.t. dan akur kepada larangan-Nya dengan cara tidak melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, ia melaksanakan suruhan dan meninggalkan larangan walau di mana ia berada; di khalayak atau keseorangan.

Malah bukan sahaja dari sudut perbuatan zahir, tetapi juga hatinya (batin) akur dengan tuntutan tersebut.
 

5. 4. 2 Akhlak Mazmumah
Akhlak mazmumah adalah akhlak yang keji dan cela sebagai lawan kepada akhlak mahmudah. la merupakan segala bentuk perlakuan, sifat, tabiat dan perangai buruk yang dicela oleh syarak. Sifat-sifat tersebut antaranya ialah syirik, derhaka kepada ibubapa, khianat (pecah amanah), sombong, mencela, benci membenci, fitnah, tomohan, hasad, dengki, rasuah, mengintai-intai kesalahan dan kesilapan orang lain dan sebagainya. Sifat mazmumah adalah semua perbuatan yang melaksanakan larangan Allah s.w.t. dan meninggalkan suruhan-Nya. Terpuji atau tercela sesuatu perlakuan (perkara) bukannya berdasarkan ukuran akal, tetapi berdasarkan standard yang digariskan oleh al-Quran dan al-Sunnah.

Al-Quran sebagai sumber mutlak merupakan wahyu Allah s.w.t., sedangkan manusia adalah makhluk ciptaan-Nya, dengan itu sudah past! Dia menurunkan panduan yang sesuai dengan ciptaan-Nya itu. Firman-Nya dalam surah al-Rom ayat 30, bermaksud: "Hadapkanlah clirimu (engkau dan pengikut- pengikutmu wahai Muhammad) ke arah agama yang jauh dari kesesatan; (turutlah terus) "agama Allah" iaitu agama yang Allah menciptakan manusia (dengan keadaan bersedia dan semula jadinya lagi) untuk menerimanya; tidak patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu; itulah agama yang betul lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui".
Dalam konteks akhlak, al-Quran menggunakan pelbagai pendekatan untuk menjelaskan hakikatakhlak yang baik dan akhlak yang buruk, kepentingan akhlak baik dan celaka serta ancaman kepada mereka yang berakhlak buruk. Antara pendekatan tersebut ialah:

i. Menjelaskan konsep kebaikan dan keburukan secara terperinci. Al-Quran menggunakan suatu susunan istilah yang menyeluruh bagi menjelaskan konsep kebaikan. Istilah-istilah tersebut ialah al-khayr (kebaikan), 6rr(kebenaran), qist (kesaksamaan), adi (kesamaan dan keadilan), haqq (benar dan betul), maaruf (diketahui dan disahkan baiknya), taqwa (takut dan harap), ihsan dan sebagainya. Amalan-amalan taat dan warak ini disebut sebagai salihat (Rafik Issa Beekun, 1998: 3). Mereka yang melakukan amalan kebaikan adalah orang yang berjaya. Firman Allah s.w.t., bermaksud: "Wahai orang-orang yang beriman! Rukulah serta sujudlah (mengerjakan solat) dan beribadatlah kepada Tuhan kamu (dengan mentauhidkan-Nya), serta kerjakanlah amal-amal kebajikan (al-khayr) supaya kamu berjaya di dunia dan diakhirat". (al-Hajj 22: 77) Bagi menggambarkan konsep keburukan pula, al-Quran telah menggunakan istilah-istilah seperti al-sayyiat (keburukan), al-suu (kejahatan), al-fahsya (perkara-perkara yang keji), al-mungkar (kemungkaran), rijsun (najis), amalan syaitan dan lain-lain. Mereka yang mengamalkan amalan ini adalah orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Firman Allah s.w.t., bermaksud: "Wahai orang-orang yang beriman! Bahawa sesungguhnya arafyjudi, pemujaan berhala, mengundi nasib dengan batang-batang panah (bertenung nasib) adalah perbuatan keji (rijsu) dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya". (al-Maidah 5: 90)

ii. Pujukan dan ancaman: kebaikan dan keburukan adalah untuk mereka yang melakukannya. Al-Quran menerangkan bahawa kebaikan dan keburukan yang manusia lakukan adalah untuk diri mereka sendiri. Kesan kedua-dua perbuatan tersebut kembali kepada diri mereka sendiri. Hakikat ini dijelaskan dalam surah al-lsra ayat 7 bermaksud: "jika kamu berbuat kebaikan, (maka faedah) kebaikan yang kamu lakukan ialah untuk diri kamu; dan jika kamu berbuat kejahatan, maka (kesannya yang buruk) berbalik kepada diri kamujuga. . . " Kebaikan dan keburukan merupakan dua perkara yang tidak sama walaupun keburukan itu menarik hati manusia. Firman Allah s.w.t., bermaksud: "Katakanlah (wahai Muhammad) "tidak sama yang buruk dengan yang balk, walaupun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Maka bertaqwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal fikiran, supaya kamu berjaya". (al-Maidah 5:100)

iii. Pensejarahan atau penceritaan. Banyak kisah-kisah silam yang menarik untuk dijadikan iktibar oleh urnat kini. Dalam konteks akhlak, aI-Quran menceritakan pembalasan yang drterima oleh manusia yang berakhlak bucuk, menzalimi din sendiri, menolak kebenaran. hidup berasaskan hawa nafsu dan bertentangan dengan frtrah semulajadi dengan melakukan homoseksual dan sebagainya. Dalam surah Yunus ayat 13 disebutkan, bennaksud: "Dan sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat yang terdahulu danpada kainu apabHa mereka beflaku zaum pacte hal telah datang kepada mereka rasuf-rasul mereka membawa keterangan- keterangan, dan mereka masih juga tidak benman. Demikianlah kami membalas kaum yang melakukan kesalahan Bagi kaum Thamud, Allah s.w.t. menjelaskan, bennaksud: Maka apabHa datang azab Kami, Kami selamatkan Nabi Saleh berserta umatnya yang beriman, dengan rahmat dan Kami, dan Kami selamatkan mereka dari azab serta kehinaan hari. itu. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Mafia Kuat lag! Maha Kuasa. Dan orang-orang yang zaum itu (kaum Thamud), dibinasakan oleh satu letusan Guana yang menggempakan bumi, lalu menjadilah mereka mayat-mayat yang fersungkur ditempat tinggal masing-masing. (Mereka punah ranah) sedah-ofah mereka tidak pemah tinggal di situ. Ketahuilah sesungguhnya kaum Thamud itu kufurkan Tuhan mereka. Ketahuilah! Sesungguhnya kebinasaanlah akhimya bagi kaum Tbamud. (Hudi 1:66-68) AI-Quran juga telah menggambarkan kehancuran penduduk negeri Sadum kerana mengikut hawa nafsu. Kisah ini dirakamkan dalam surah al-Arafayat 80- 84. bermaksud: Dan Nabi Lut (juga Kami utuskan), (ingatlah) apabila ia berkata kepada kaumnya: "Patutkah kamu melakukan pertuatan yang keji, yang tidak pemah dilakukan oleh seorangpun dari penduduk alam sebelum kamu?. "Sesungguhnya kamu mendatangi {elaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dengan meninggalkan pensmpuan, bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui bates". Dan tidak ada jawapan kaumnya melainkan mereka berkata: Usinah mereka (Nabi Lut dan pengikut-pengikutnya yang taat) dari bandar kamu Ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang (mendakwa) menyucikan dn". Maka Kami selamatkan dia dan ablinya (keluarganya dan pengikut-pengikutnya) melainkan istennya, adalah la dan orang-orang yang dibinasakan. Dan Kami telah menghujani memka dengan hujan (batu yang membinasakan). Ofeh itu, lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang melakukan kesalahan.
 

Selain danpada ciri-ciri di atas, terdapat banyak tagi metod yang digunakan oleh at-Quran bagi menggambarkan akhlak baik dan akhlak buruk seperti nasihat menasihati sebagaimana yang dilakukan oteh Lukman kepada anaknya, perbandingan atau perumpamaan antara mereka yang melakukan kebaikan dengan keburukan, gambaran batasan dan tain-lain. Manakala Al-Sunnah, sebagaimana Al-Quran, juga menjelaskan secara terperinci akhtak yang baik dan akMak yang buruk. Al-Sunnah adatah segala yang dinukitkan daripada Rasullullah s.a.w sama ada dalam bentuk perkataan, perbuatan, taqrir (pengakuan terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat), sifat kelakuan dan perialanan hidupnya (AI-Qattan, Manna, 1992: 13-15). Rasutlullah s.a.w adalah ikutan terbaik dalam setnua aspek hidup. Kehidupan Baginda berasaskan nitai dan etika mumi (akhlak) yang dipandu oleh Allah s.w.t. . Ini sesuai dengan status Baginda s.a.w sebagai pesuruh Allah s.w.t. yang membawa konsep "penyempuma akhlak yang mulia (Lihat al-Baihaqi, 1980:192). Terdapat pelbagai hadis (Nabi Muhammad s.a.w) yang menyuruh supaya berakhlak baik dan meninggalkan akhlak buruk. Begitu juga dengan hadis-hadis yang menjelas, menganjur, menyaran dan memberi gambaran kebaikan kepada pelaku akhlak baik. di samping hadis-hadis yang menggesa supaya menjauhi dan meninggalkan akhlak buruk serta balasan mereka yang melakukan perbuatan tidak baik; keji dan mungkar. Imam Nawawi (1988) telah mengemukakan hadis-hadis tersebut antaranya, bennaksud:

i. Bertaqwalah kepada Allah di mana sahaja engkau berada, dan ikutilah kejahatan dengan mengerjakan kebaikan, nescaya menghapuskannya. Dan berakhlaklah kepada mahusia dengan akhlak yang baik" (Riwayat Tarmizi)

ii. Tfada beriman sesQorang kamu hingga ia mencSntal untuk saudaranya apa yang la cmtai untuk difinya" (Riwayat Bukhari dan Muslim)

iii. Janganlah kamu dengfd mendengki, tipu mQnipu, bend membenci, belakang membelakang! (musuh memusuhi), dan janganlah setengah kamu menjual di atas penjualan setengah kamu. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Orang-orang Islam bersaudara, tidak boleh ia menganiayai dan memblarkan saudaranya (dalam kehlnaan) serta tfdak boiQh mendustainya dan menghinakannya. "Takwa itu di sini". Kata Nabi - sambif imnunjuk ke dadanya tsga kali. Kejahatan seseorang itu, bahawa ia merendabkan saudaranya orang Islam. Orang Islam ke atas orang Islam lain haram darahnya, hartanya dan kehonnatannya. (Riwayat Muslim)

iv. TKiak akan masuk syurga sehingga kamu beriman. Dan tidak (dikata) kamu beriman sehingga kamu berkaslh-kasih. Mahukah ku tunjukkan kepada kamu satu perkara yang apabila kamu perbuat akan dia nescaya kamu befkasih-kasih ? laitu siarkanlah salam di antara kamu. (Riwayat Muslim) Dengan itu jelaslah bahawa wahyu clan sunnah Rasul[ullah SA. W. merupakan dua rangkaian panduan yang tidak dapat dipisankan. Kedua-duanya menyatakan secara jelas apa yang disebutkan sebagai kebaikan (terpuji) dan keburukan (tercela). Kebaikan dan keburukan itu bukan sekadar srfat atau perbuatan yang dilakukan oteh seseorang tetapi ia adalah sesuatu" yang datang dan dalam din manusia; keadaan kejiwaan yang mendorong manusia melakukan sesuatu tindakan.
 

5. 4 Pemblnaan dan Pemantapan Akhlak
Membina dan memantapkan akhlak bukan pefkara yang mudah. Seluruh potensi dan kekuatan periu digarap secara bersama dan berterusan ke arah acuan yang sudah dftentukan. Acuan dan landasan yang berdasarkan sumber autentik Islam; AI-Quran dan AI-Sunnah, seterusnya berasaskan realiti kehidupan; ibubapa, keluarga, persekitaran, adat resam, pendidikan dan sebagainya. Walaupun terdapat pelbagai kaedah dan metod dalam pembinaan akhlak dan pemantapannya, namun di sini disarankan beberapa langkah sahaja, antaranya:

6. 4. 1 Penghayatan AI-Quran
Al-Quran periu dijadikan wind harian dengan membiasa did membaca dan memahami ayat-ayat yang tersurat dan makna yang tersirat sama ada pada waktu pagi atau petang. Abdullah Nasth Utwan (1989:381-382) telah menasihati para pendidik supaya mwnberikan didikan al-Quran kepada anak didik mereka, kerana: "apabila lidah kita terbiasa dengan ayat-ayat at-Quran, roh berkembang, hati khusyuk, air mata mengalir, iman dan Islam mengukuh di dalam)iwa. Sesudah itu, krta tiada kenal lagi selain dan al- Quran dan Islam sebagai undang-undang, dasar dan pensyariatan. Peanbaca al-Quran akan diberi naungan Arasy Allah pada hari yang tiada naungan melainkan naungan-Nya. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani daripada Syaidina Ali -karramalahu- wajhah, bahawa Nabi s.a.w bersabda, bermaksud: Didiklah anak-anak kaimi atas tiga perkara: Cinta kepada Nabi kamu, cinta kepada kaum keluarganya serta membaca al-Quran. Sesungguhnya para pembaca al-Quran itu berada di dalam naungan Arasy Allah pada hari tiada naungan mefainkan naungan-Nya bersama- sama para Nabi-Nya dan orang-orang sucf. Penghayatan al-Quran mendidik hati-hati supaya sentiasa akur dan patuh kepada Allah s.w.t. Takut pada ancaman-Nya dan gembira dengan janji Allah yang sentiasa benar.
 

6. 4. 2 Uswah Hasanah
Nabi Muhammad s.a.w. adalah sumber rujukan dan uswah hasanah (ikutan terbaik). Ini disebabkan:

i. Baginda SA. W. telah mempraktis dan menjalani kehidupan berasaskan didikan al-Quran. Ini dapat dilihat dalam firman Allah s.w.t., bermaksud: "Hendaklah engkau mQnjodi pemaaf dan fnenyuruh nwngorjakQn yang balk dan tinggalkanlah orang-orang yangjahil (tidak berpengetahuan)1 (Al-Araf7:199) Sesungguhnya Allah memeuntahkQn supaya menjafankan keadifan, bQituat kebaikan dan memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dan Allah melarang pefbuatan key, peianggaran dan pendumakaan. Dia mengajarkamu supaya kamu mengetahur (al-NaM 16: 90) janganlah kamu befjalan di bum! dengan sombong, kersna engkau Wak akan dapat menembusi bumi ini dan engkau tidak akan sampai setinggi gunung" (al-lsra17:37)
ii. Pengiktiran, pujian dan anjuran Allah s.w.t. (al-Quran) supaya berakhlak sebagaimana akhlak RasuHultah s.a.w. Hakikat ini dpiaskan dalam ayat-ayat berikut, yang bermaksud: "Dan sesungguhnya engkau mempunyai budi pekerti yang agung" (al-Qalam68:4) "Sesungguhnya RasuHultah itu menjadi ikutan ftefadan) yang balk untuk kamu dan untuk orang yang mengharapkan menemui Allah dan Hau Kemudian dan mengingatj Allah sebanyak-banyaknya. (al-Ahzab 33:21) Praktis hidup seharian baginda s.a.w. adalah berasaskan al-Quran. Baginda tidak memperkatakan sesuatu menurut hawa nafsu.

Hakikat ini disebut oleh Allah s.w.t, bermaksud: "Dan ia tidak memperkatakan (sesuatu yang berhubung dengan agama Islam) menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakannya itu (sama ada al-Quran atau hadis) tidak lain melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya". (al-Najm 53:3-4) Aisyah r. a., isteri baginda s.a.w. apabila ditanya mengenai akhlak baginda telah menjelaskan bahawa ":Sesungguhnya akhlak Rasullullah s.a.w. adalah menurut al-Quran". Dengan kata ini, baginda s.a.w. telah mempraktis al-Quran dalam hidup baginda.
 

Praktis tersebut dukuti oleh para sahabat yang bukan sahaja dalam soal-soal ibadat khusus seperti solat, puasa, zakat dan haji tetapi meliputi sistem politik, pentadbiran, pemerintahan, ekonomi, sosial, ilmu dan teknik, falsafah, seni dan sebagainya.
 

Sebagai utusan Allah s.w.t. dan ikutan terbaik, baginda memiliki sifat-sifat mulia dan hebat yang terlalu banyak untuk dijadikan teladan. Ini- dapat dilihat daripada perjalanan hidup baginda s.a.w. yang begitu cemerlang walaupun berada di kalangan masyarakat jahiliah. Masyarakat yang terkenal dengan kerosakan akhlak seperti membunuh, menanam anak perempuan hidup-hidup, perjudian, pelacuran, arak, pergaduhan, asobiyyah dan lain-lain. Baginda berjaya mengubah masyarakat tersebut kepada suasana berakhlak. ; berhati mulia, beriman, tolong menolong ke arah kebenaran, mencegah kemungkaran dan sebagainya.
 

Pada diri baginda terdapat sifat-sifat kenabian seperti sidiq, amanah, tabligh, fatanah dan pelbagai sifat terpuji yang lain antaranya syajaah (berani), pemurah, lemah lembut, kasih sayang, peramah, tenang, sabar, tegas dan lain-lain. Semuanya dilaksanakan di atas dasar keimanan kepada Allah s.w.t. . Contoh akhlak baginda, umumnya dapat dibahagikan kepada tiga kategori yang utama iaitu; i. Akhlak baginda dengan Allah s.w.t.
 

ii. Akhlak baginda dengan sesama manusia

iii. Akhlak baginda dengan alam

i. Akhlak Baginda Dengan Allah s.w.t. Baginda s.a.w. menghubungkan seluruh hidupnya kepada Allah s.w.t. Dalam soal akhlak, baginda memohon dari Allah s.w.t. supaya memperelokkan akhlak dan menjauhi akhlak yang buruk. Hakikat ini digambarkan melalui doa baginda dipermulaan solat sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, bermaksud: "Wahai Allah Tuhanku! Berikanlah aku petunjuk kepada akhlak yang sebaik-baiknya. Tiada yang member! petunjuk kepada akhlak yang sebaik-baiknya itu, selain engkau. Jauhkanlah daripadaku akhlak yang jahat, tiada yang menjauhkan akhlak yang jahat itu daripadaku selain engcai"(LihatlmanAI-Ghazali, 1988: 138). Selain daripada itu, keimanan baginda s.a.w. begitu kental dan teguh dalam semua keadaan. Sebagai contoh, Abobakar Atjeh (1979: 9-10) telah menggambarkan hakikat ini melalui satu kisah iaitu: "Pemah suatu ketika baginda digertak dan diacukan dengan pedang oleh Dasur seorang musuh yang gagah sasa sambil bertanya: "sekarang siapakah yang berkuasa dan dapat melepaskan engkau dari tanganku?". Nabi s.a.w. melihat ke kin dan ke kanan, tetapi tiada seorangpun pengikutnya yang kelihatan. Walaupun begitu baginda tidak takut dan gentar, malah dengan tegas berkata; "Allah yang Maha Kuasa". Mendengar jawapan tersebut. Dasur yang gagah perkara menjadi gementar. Pedang ditangan terjatuh ke bumi tanpa disedari. Nabi Muhammad s.a.w. mengambil pedang tersebut dan mengacukannya kepada Dasur sambil berkata: "Sekarang jawablah oleh mu, siapakah yang sanggup membela dirimu dari tanganku?. Dasur dalam ketakutan yang amat sangat dan tidak berkata sepatahpun. Walau bagaimanapun, Nabi Muhammad s.a.w. sambil mengembalikan pedang telah berkata:"Aku ini diutuskan bukan untuk menyembelih manusia, tetapi menanam kasih sayang di antara mereka ttu". Kerana akhlak yang baik tersebut, Dasur memeluk Islam dan menjadi pengikut Nabi".
 

Dalam soal ibadah pula, baginda s.a.w. telah melaksanakan ibadah dengan penuh ketaatan dan ketaqwaan. Aisyah r. a. pernah ditanya oleh Aswad bin Yazid bagaimana solat Rasullullah s.a.w. di malam hari. Jawab Aisyah: Baginda tidur dahulu pada permulaan malam. Kemudian baru bangun apabila waktu sahur serta solat witir, sesudah itu baginda tidur lagi. Kalau baginda berkeperluan dengan isterinya, maka pada waktu itulah baginda memilih saatnya. Maka apabila baginda mendengar azan suboh, baginda bangun dan kalau berjunub maka bersiramlah ia dengan air, sedang jika tidak, baginda hanya berwudu dan terus keluar pergi solat (Abobakar Atjeh 1979: 288). Kesungguhan baginda dalam ibadah boleh dilihat dalam anjurannya supaya umat Islam beribadah solah-olah akan mati esok hari dan bekerja seolah-olah akan hidup seribu tahun lagi. Dengan itu tidak hairanlah apabila baginda sujud kepada Allah s.w.t. dengan begitu lama, malah air matanya mengalir apabila mengingati azab Allah s.w.t.
 

ii. Akhlak Baginda Sesama Manusia
Dalam konteks ini, terlalu banyak amalan atau perlakuan terpuji baginda s.a.w. . Aboebakar Atjeh (1988: 267-302) telah mengemukakan beberapa kisah mengenainya, antaranya:

i. Anas meceritakan "Aku melayani Nabi selama sepuluhtahun lamanya. Demi Allah belum pemah aku mendengar ia berkata ah kepadaku dan tidak pula pernah ia menegur: mengapa kamu perbuat beg ini dan alangkah baiknya kalau kamu buat begitu".
 

ii. Anas bin Malik menceritakan, Rasullullah s.a.w. gemar mengunjungi orang sakit, menghadiri upacara jenazah, mengenderai keldai biasa dan memperkenankan undangan hamba sahaya yang memanggilnya.
 

iii. Kekejian dan berbuat keji tidak ada harganya dalam Islam. Orang yang baik dalam Islam ialah orang yang baik kelakuannya.
 

iv. Baginda menganjurkan supaya tidak berdendam dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Anjuran ini bukan kata-kata kosong, malah baginda telah mempraktiskannya. Sebagai contoh, terdapat seorang penduduk yang sentiasa melakukan perkara yang tidak baik kepada baginda dengan cara menghalang baginda ke masjid setiap pagi. Berbagai-bagai halangan yang dilakukan. Pada suatu pagi, baginda ke masjid seperi biasa, dan pada pagi itu terdapat kelainan kerana tiada halangan yang diterima. Selepas solat, baginda semasa dalam perjalanan pulang telah singgah di rumah penduduk yang sentiasa memusuhi baginda itu. Baginda masuk setelah diberi keizinan dan mendapati ia sedang sakit. Lalu baginda menolong dengan sewajarnya. Melihat keadaan tersebut, penghuni rumah itu menangis kerana terharu. Bagi Rasullullah s.a.w. apa yang dilakukan tersebut adalah suruhan Islam.
 

Catatan-catatan di atas adalah sebahagian kecil contoh perlakuan terpuji baginda s.a.w. . Sebenarnya terlalu banyak amalan terpuji baginda s.a.w. yang terserlah dalam pergaulan baginda sama ada dengan keluarga; isteri dan anak-anak, para sahabat, para pembesar, musuh dan sebagainya.
 

iii.
Akhlak Baginda Dengan Alam Akhlak mulia yang baginda tunjukkan bukan sahaja melibatkan manusia, malah juga kepada makhluk lain sama ada nampak atau tidak. Makhluk-makhluk tersebut seperti haiwan, tumbuh-tumbuhan, muka bumi, jin dan sebagainya. Sebagai contoh, baginda telah menjelaskan terdapat perempuan tua yang akan dibakar dalam api neraka kerana memelihara kucing, mengurungnya dan tidak memberi makan sehingga kucing tersebut mati. Dan terdapat perempuan yang dalam hidupnya melakukan berbagai kemaksiatan tetapi mendapat balasan syurga kerana kebaikan hatinya iaitu memberi minum anjing yang kehausan. 

Selain daripada itu, baginda juga mendidik umat Islam supaya tidak membuang air kecil di dalam lubang-lubang kerana ia adalah kediaman jin. Begitu juga bila menyembelih haiwan, hendaklah dengan pisau yang tajam dan tidak menunjukkan senjata tersebut kepada haiwan yang hendak disembelihnya.
 

Sebagai kesimpulan, catatan di atas adalah sekelumit daripada contoh-contoh akhlak terpuji baginda s.a.w. Kehidupan baginda yang begitu agung dan hebat dapat dukuti apabila kita mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan sirah hidup baginda s.a.w. Baginda mempraktiskan a1-Quran dan dukuti oleh para sabahat sehingga mereka digelar sebagai "al-Quran yang bergerak".
 

5. 4. 3 Pelaksanaan Ibadah
Bagi umat Islam, penghayatan akhlak terpancar melalui pe!aksana?. n rukun Islam yang lima. Rukun-rukun tersebut ialah:
i. Kalimah syahadah
ii. Solat ui. Puasa
iv. Zakat
v. Haji

Menurut Aboebakar Atjeh (1988: 2-7), rukun Islam adalah pokok-pokok akhlak dalam Islam, kerana ia bukan sahaja merupakan latihan lahiriah tetapi juga latihan batiniah yang lebih mendalam dan mempunyai tujuan untuk memperbaiki akhlak manusia. Segaia ibadah yang terkandung dalam rukun Islam, jika dikerjakan dengan sebaik-baiknya akan membangkitkan suatu pembangunan budi pekerti dalam diri seseorang yang tidak hanya menambah kuat ikatannya dengan Allah s.w.t. Penciptanya tetapi juga menyihatkan badannya dan menyelamatkan hidupnya.
 

I. Kallmah Syahadah
Dalam Islam, katimah syahadah adalah kalimah thalyyibah. Kalimah yang menggambarkan keislaman seseorang. Kalimah ini terdiri daripada dua ungkapan pengakuan:

i. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah
ii. Aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad s.a.w. adalah pesuruh Alllah.
 

Ungkapan pertama dikenali sebagai ungkapan tauhid, Kalimah yang mengesakan Allah s.w.t. dan sudut Rububiyyah, Uluhiyyah dan Asma wa al-Sifat. Ungkapan ihi diyakini dan dihayati bahawa sesungguhnya tiada tuhan yang disembah metainkan Allah s.w.t. yang satu (Esa). Pengabdian diri tanpa berbetah bagi cuma pada-Nya semata-mata. Dalam hidup, umat Islam cuma patuh pada suruhan-Nya dan meninggalkan larangan-Nya dengan berpandukan al-Quran. Segala perbuatan yang bertentangan dengan suruhan-Nya ditinggalkan. Kesyirikan dijauhi, Manusia memerdekakan diri daripada sebarang bentuk penjajahan, terutamanya penjajahan dan ketundukan terhadap sesama manusia.
 

Ungkapan kedua dikenali sebagai pengakuan terhadap kerasutan Nabi Muhammad SA. W. Umat Islam yakin dan percaya bahawa baginda adalah ikutan di dalam semua hat dan keadaan. Sesungguhnya baginda adalah Rasul terakhir dan tiada lagi rasul setepasnya. Sebagai Rasul penutup, baginda adalah pemberi rahmat ke seluruh alam. Akhlak yang baik akan terbentuk apabila manusia mengikut akhlak Rasullullah s.a.w.
 

ii. Soiat
Solat fardu didirikan (ima waktu sehari semalam. la diumpamakan seperti sungai yang aimya jemih dan mengalir dengan tenang. Apabila manusia mandi lima kali sehari sudah past! hilang segala kekotoran, debu, daki dan sebagainya. Selain daripada itu, solat yang keriakan dengan sempuma dapat mendidik diri manusia dengan didikan akhlak yang balk dan menjauhi dari fahsya serta mungkar. Ini dijamin oteh Allah s.w.t. melalui firman-Nya, bermaksud: "Dan dirikanlah soat (dngan tekun); sesungguhnya solatitu mencegah dan perbuatan yang keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingati Adah adalah lebioh besar (faedah dan kesannya), dan fngatlah Allah mengetanui akan apa yang kamu kerjakan1. (al-Ankabut 29:45)

iii. Puasa
Puasa bykan sahaja menahan diri daripada lapar dan dahaga bermula daripada fajar sehingga terbenam matahari. Puasa sebenamya mendidik manusia supaya memiliki stfat taqwa kepada Tuhan. Firman Allah s.w.t., bermaksud: Wanai orang-orang yang benman! Kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajfbkan atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. (al-Baqarah2:183)

Selain bersrfat dengan sifat takwa, puasa juga mendidik manusia supaya menahan lapar, dahaga, nafsu syahwat, percakapan yang sia-sia, mengumpat, dan berbagai-bagai dugaan yang sentiasa dihadapi sehanan. Nafsu mereka dididik dan dilatih supaya tunduk kepada kebenaran. Dengan kata lain, puasa mendidik manusia supaya bersabar dalam semua hal, keadaan dan suasana.
 

Menurut Imam aM3haza!i (Assy-Syaikh Muhamad jamaludin, 1975: 139-150) puasa adalah amalan yang dapat digunakan untuk menolak tipu daya syartan, mengecewakan angan-angan, mematahkan usaha yang jahat dan ia adalah benteng serta perisai bagi manusia yang beriman.
 

iv. Zakat
Secara umumnya para fuqaha mentakrifkan zakat sebagai "penyerahan wajib sebahagian harta kekayaan kepada segolongan orang yang bemak menerimanya melatui amil yang bertauliah bagi mencari keredaan Allah s.w.t., penyucian diri dan harta kekayaan untuk membangunkan masyarakat berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh syarak" (Muajini Tarimin, 1999: 5).
 

Zakat adalah tanggungjawab yang tidak boleh diabaikan. Dalam Islam, zakat adalah sumber ekonomi dan sekaligus mewujudkan keadilan sosial. Ini disebabkan dalam harta orang kaya ada hak orang miskin. Dengan mengelurkan zakat, sifat kasih sayang, kerjasama, saling bantu membantu sesama manusia dapat dibentuk. Ini bererti zakat mendidik manusia supaya membersihkan harta dan diri daripada sifat-sifat yang keji seperti kikir, tamak dan haloba. Pembersihan tersebut dilakukan cara dengan memberikan harta yang dimiliki kepada insan lain yang memerlukan secara sukareia dan untuk mencari keredaan Allah s.w.t. . Ini sesuai dengan firman Allah s.w.t., bermaksud: "Ambilah (sebahagian) dan harta mereka menjadi sedekah, supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dan dosa) dan menyucikan mereka (dari akhlak yang buruk); dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka, dan (ingatlah), Allah amat mendengar, lagi amat mengetahui". (al-Taubat9:103)

v. Haji
Haji memainkan perarian penting sebagai pokok akhlak Islam. . . Ibadat haji mewujudkan insan yang bertaqwa dan berakhlak mulia; menghubungkan saliturahim di kalangan umat Islam sedunia, mewujudkan kesepaduan dan kerjasama, membersih hati, menjaga lidah daripada percakapan yang tidak berfaedah, sia-sia, bertengkar; terhindar daripada melakukan kemaksiatan, dan berusaha menjaga keaiban diri. Ini dijelaskan dalam al- Quran (al-Baqarah 2: 179), bermaksud; "(Masa untuk mengerjakan ibadat) haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum. Oleh yang demikian sesiapa yang telah mewajibkan dirinya (dengan niat mengerjakan) ibadah haji itu, maka tidaklah boleh menyetubuhi isteri, dan tidka boleh berbuat maksiat, dan tidak boleh bertengkar, dalam masa mengerjakan ibadah haji. Dan apa jua kebaikan yang kamu kerjakan adalah diketahui oleh Allah, dan hendaklah kamu membawa bekal dengan cukupnya, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu ialah memelihara din (dari keaiban meminta sedekah). Dan bertaqwalah kepada Aku, wahai orang-orang yang berakal (yang dapat memikir dan memahaminya)".
 

Dengan itu jelaslah bahawa Rukun Islam yang lima apabila dilaksanakan dan dihayati dengan sepatutnya dapat mewujudkan akhlak yang baik (mahmudah) dan menjauhi akhlak yang buruk (mazmumah).
 

5. 4. 4 llmu Pengetahuan:
Didikan dan latihan Akhlak dapt dibina, dimantap dan diperkasa melalui Hmu pengetahuan, didikan dan latihan. llmu pengetahuan di sini ialah ilmu pengetahuan mengenai akhlak yang baik, yang diperintah agama dan akhlak yang keji yang dicela oleh agama (Abdul Karim Zaidan, 1979:132-144). . llmu pengetahuan hi didkjik, dilatih dan ditanam dalam diri manusia supaya mereka tidak teriupa. Bagi Abdullah Nasih Ulwan (1989), pendidikan yang berkesan tersusun di atas tima perkara; pendidikan dengan contoh tauladan, pendidikan dengan adat kebiasaan, pendidikan dengan nasihat dan bimbingan. pendidikan dengan pemerhatian dan pengawasan serta pendidikan dengan denda dan hukuman. Semua ini boleh dilaksanakan melalui kaedah pengikatan2 dan kaedah pengancaman.
 

Latihan juga penting, Apa yang dididik perlu dilatih. Jika dibiasakan dengan kebaikan dan diajarkan dengannya, ia akan membesar dengan kebaikan. Begitulah sebaliknya. Sahl bin Abdullah at-Tusturi bercerita: Sewaktu berusia 3 tahun, saya bangkit di waktu malam dan melihat bapa saudara saya bemama Muhammad Siwar bersembahyang. Pada suatu hari ia berkata kepada saya, Tidakkah engkau ingat akan Allah yang menciptamu? Lalu saya pun bertanya, Bagaimanakah cara saya dapat fnengingathNya?" Dia pun menjawab, "Katakanlah di dalam hatimu ketika engaku menukar pakaianmu sebanyak Vga kali tanpa nwnggerakkan lidahmu: Allah bersamaku, Allah mQmandangku, Allah menjQdi sacsT. Saya pun berbuat demikian di waktu malam, kemudian memberitahunya perkara itu. Dia pun menyuruh, "Sebutkan setiap malam sebanyak tujuh kali". Saya terus membuat seperti yang disuruhnya kemudian memberitahunya perkara tersebut. Lalu dia meminta saya melakukannya setiap malam sebanyak sebelas kali. Saya melakukan seperti yang dimintanya dan saya terasa kemanisannya. Setahun kemudian bapa saudara saya itu berkata kepada saya, "Simpaniah apa yang telah aku ajarkan kepadamu, kerana ia akan mendatangkan manfaat kepadamu di duna dan akhiraf. Aku terus

2 Ikatan kepercayaan, ikatan kerohanian, ikatan peribadatan, ikatan meniakmurkan rumah Allah, ikatan pemildran, ikatan kemasyarakatan, ikatan riyadnah dan lain-lain. mengamalkannya bertahun-tahun lamanya dan aku merasa keindahan dan kemanisannya secara diam-diam. Kemudian pada suatu hari bapa saudaraku berkata, Sahl, adakah orang yang ABah ada bQrsama- sama-Nya, hwrnandang kepada-Nya dan menyaksikan-Nya Qkan melakukan rnaksiat? jauhifah engkau akan maksiat!" (Muhd Labib Ahmad, 1981:68).
 

Dalam konteks yang lain, Nabi s.a.w tdah mengajar kKa bagaimana mendidik dan melatih anak supaya beribadah kepada Allah s.w.t. Baginda telah menyuruh supaya anak kedl (berusia 7 tahun) dididik supaya membiasakan din melakukan sdat, tetapi apabBa berusia 10 tahun, kita disuruh mendenda (inerotan) apabila si anak tersebut tidak melakukannya,
 

5. 4. 5 Tarbiyyah Ruhiyyah
Serentak dengan pendidikan (ahiriah ialah pendidikan batiniah (dalaman - ruhiyah). Pendidikan kerohanian atau hati iaftu pendidikan yang mengikat jiwa manusia dengan Allah S-W. T. melalui lidah yang basah dan tembut mengingaU-Nya, apabila disebut nama-Nya, akan gementar hati mereka dan apabila dibaca ayat-ayat-Nya bertambah iman mereka (at-Anfal: 2). Hati menjadi tenang dan tenteram dengan mengingatr-Nya (a(-Rad: 28).
 

Petbagai cara boteh dilakukan untuk mendidik rohani, antaranya melalui zikrulLah. Abdullah Nasih Ulwan (1989:387-393) meTiyatakan: Zikir ttu maknanya mengingati din tentang keagungaa Allah s.w.t. daam sogala hal-ehwal yang berfiubung rapat dengan din seorang mukmin, sama ada penngatan itu dalam otak. atau di dalam hati, di dalam din, pada lisan. atau pada peibuatan. Ataupun dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, bfjalan dan berusaha di atas muka bum!.
 

Ataupun ketika mGneliti dan memahami ayat-ayat al-Quran, ketika mendengar nasihat, atau berbukum kepada syariat Allah, staupun ketika mengerjakan sesuatu amal yang diharapkan mendapat kei6daan AHah Taala dan sebagainya". Hati juga dapat dilembutkan melalui fetigfar, selawat, tasbih, tahmid, zikir munajat (lihat lampiran 1) dan berdoa dengan doa-doa yang mathur seperti Masuraat dan lain-lain. Lebih indah dan manis apabila dilaksanakan waktu malam yang hening - qiamulail dan bermujahadah.

5. 4. 6 Muhasabah Diri
Firman Allah s.w.t. dalam surah al-Hasyr ayat 18 (lihatjuga surah al-Zariyat ayat 21), bermaksud: Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah (dengan mengenakan suruhan-Nya dan meninggalkan larangan-Nya); dan hendaklah tiap-tiap diri mefihat dan memerhatikan opa yang ia telah sediakan (dan amal-amalnya) untuk hart esok (ban akhirat). Dan (sekaK lagi dungatkan); bertaqwalab kepada Allah, Sesvngguhnya Allah amat meliputi pengetahuan-Nya akan segala yang kamu kerjakan". Pesan Sakjina Umar "Hitungiah din kamu sebelum kamu dihitung, dan bersiaplah untuk menghadapi pembentangan yang besar. Sesungguhnya hisab (perhitungan) yang nngan pada hari kiamat falah bagi sesiapa yang menghttung (menghisab) dirinya didunia fAbdul Rauf, 1991:142). Ingatan Imam al-Ghazali (Muhd Labib Ahmad, 1981:45-48); KtahuUah jika Allah Taala mahukan seseorang hamba-Nya mendapat kebaikan, Dia akan menampakkan kepadanya segala kelemahan dan kecacatan dirinya. Siapa yang mata hatinya tajam, maka segafa kelemahan dan kecacatan dilinya tidak akan tenindung darinya.
 

Apabila ia telah mengetahui kelemahan dan kecacatannya, bolehlah ia rawati dan ubatf. Mengikut Imam al-Ghazali lagi, terdapat empat kaedah untuk mengenali kelemahan dan kecacatan diri, iaitu:

i. Berguru dengan seseorang yang dapat metihat kecacatan diri dengan mata hatinya dan dapat mengesan penyakit-penyakit yang tersembunyi dalam jiwa. Seterusnya ia berusaha merwati penyakit tersebut.
 
ii. Mencari teman yang sentiasa benar, bermata hati yang tajam serta kuat beragama. Jadikannya sebagai pengawas yang mengawasi tingkahlaku ktta. Apabila ia melihat kecacatankeburukan akhlak pada diri kita, ia segera menegur dan mengingatkan keburukan tersebut. Berterima kasihiah kepada sesiapa yang menunjukan keburukan diri krta!!!

iii. Metalul mulut musuh-musuh kerana mata yang membenci dan marah itu sering menampakkan keburukan-keburukan. Manusia yang bijak akan sentiasa mengambll manfaat dari musuhnya untuk mengenali kecacatan dirinya dan seterusnya memperbaiki keburukan tersebut.
 

iv. Bercampur gaul dengan orang lain. Setiap perkara keji yang dilihatnya di kalangan makhluk, maka ia hendaklah mencarinya pada dirinya sendiri. Dari keburukan akhlak orang lain, ia melihat keburukan akhlak dalam dirinya. Sesungguhnya, setiap orang mukmin itu adalah cermin kepada orang mukmin yang lain. Kesimpulannya, kenalilah din anda dan lihatiah potensi yang ada pada diri anda, siapa anda sebenamya: Adakah anda membalas kebaikan dengan keburukan. Adakah anda membalas kebaikan dengan kebaikan ? Adakah anda membalas keburukan dengan kebaikan ? Sekiranya anda membalas keburukan dengan keburukan, itu dendam namanya.
 

Sekiranya anda membalas kebaikan dengan keburukan, ftu zaum namanya. Sekiranyan anda membalas kebaikan dengan kebaikan, biasa la tuu. . Sekiranya anda membalas keburukan dengan kebaikan, anda seorang yang hebat

Thursday, April 07, 2016

Petua Untuk Menghilangkan Parut di Kulit
1. Tumbuk kulit kayu manis sehingga lumat
2. Campurkan serbuk ini dengan sedikit air
3. Bancuhkan bersama dengan bedak sejuk
4. Setelah sebati, sapu rata di bahagian berparut
(Lakukan sekerap yang mungkin. Lama-kelamaan parut akan beransur hilang)
Nota: Petua ini juga sesuai untuk menghilangkan bintik-bintik hitam dan jerawat di wajah.

Wednesday, April 06, 2016

Petua Untuk Tingkatkan Pencapaian Pelajaran Anak Anda

Petua Untuk Tingkatkan Pencapaian Pelajaran Anak Anda
a. Ibu bapa perlu ingat bahawa kemampuan anak-anak adalah berbeza. Tidak semua boleh berjaya dalam bidang akademik. Ada yang dianugerahkan oleh Allah dengan kebolehan dan kemahiran lain seperti petah berpidato, pandai melukis, bijak bermain alat muzik dan mencipta lagu, mahir bertukang, dan sebagainya. Oleh itu kenapa mesti dibandingkan pencapaian mereka? Kalau adik dibandingkan dengan kakak dan abang, mereka rasakan seolah-olah ibu bapa tidak cukup sayangkan mereka. Kalau perbandingan dibuat dengan rakan-rakan, mereka akan rasa rendah diri pula.
b. Oleh itu, membandingkan anak tidak membantu kecemerlangan mereka. Adakah ini bermakna kita tidak boleh ambil kejayaan orang lain untuk diceritakan kepada anak-anak? Tidak.. bukan begitu yang dimaksudkan. Ibu bapa, lazimnya, menyebut kelebihan dan kejayaan orang lain kepada anak-anak hanya apabila marah, geram dan kecewa dengan tindakan dan tingkahlaku mereka. Lain pada masa itu, kita lupa dan tidak ambil kisah. Sebab itulah anak-anak menolak cara ibu bapa ini.
c. Apabila menegur kesilapan dan kegagalan anak, jangan sama sekali dibandingkan dengan sesiapa. Cukup sekadar menegur dan menasihati perbuatan dan tingkah laku mereka. Waktu lain, ketika tiada ketegangan emosi antara kita dan anak maka berceritalah tentang kejayaan orang lain serta bagaimana mereka capai kejayaan tersebut untuk anak jadikan panduan dan tauladan. Saat sebegini adalah lebih mudah untuk anak menerimanya kerana mereka lebih terbuka

Tuesday, April 05, 2016

HARAM Sambut April Fool!
1) Larangan menipu yang sudah termaktub di dalam al-Quran dan as-Sunnah.
2) Kesedihan dan ketakutan yang tidak berasas (yang disebabkan penipuan itu) yang mungkin boleh menimpa seseorang mahupun kesemua ahli keluarganya walaupun hanya untuk satu jam.
3) Pengkhianatan ke atas kepercayaan yang diberikan.
4) Meniru budaya buruk yang bukan milik kita, iaitu penipuan.

kisah cinta kita

https://www.youtube.com/watch?v=h3n9pnToT-o