Friday, September 26, 2014

kata2 hikmat


" Kalau tak dapat yang kita suka, Sukalah apa yang kita dapat " " Jangan sedih jika diri tidak dihargai, Tapi menangislah jika diri tidak berharga lagi " " Hidup ini terlalu singkat, Ia menjadi bertambah singkat. Bila kita banyak membuang masa" " Hidup ini terlalu singkat. Malang jika kita penuhkan Dengan sengekta dan airmata" " Hidup tidak selalu indah, Kerana disitu terletak Indahnya kehidupan"

Monday, September 15, 2014

KESAN KE ATAS PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI YANG DILULUSKAN CUTI BERGAJI PENUH, CUTI SEPARUH GAJI DAN CUTI TANPA GAJI


KERAJAAN MALAYSIA _____________________________ SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2009 ________________________________ KESAN KE ATAS PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI YANG DILULUSKAN CUTI BERGAJI PENUH, CUTI SEPARUH GAJI DAN CUTI TANPA GAJI TUJUAN 1. Surat Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan menjelaskan kesan ke atas perkhidmatan pegawai yang diluluskan Cuti Bergaji Penuh, Cuti Separuh Gaji dan Cuti Tanpa Gaji oleh Pihak Berkuasa Melulus sama ada Ketua Jabatan atau Ketua Setiausaha Kementerian atau Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam mengikut peraturan yang berkuat kuasa. LATAR BELAKANG 2. Peruntukan mengenai kesan ke atas perkhidmatan bagi pegawai yang bercuti terdapat dalam pelbagai peraturan seperti berikut: (a) Perintah-Perintah Am Bab C (Cuti) 1974; 1(b) Akta Pencen 1980 (Akta 227); (c) Akta Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan 1980 (Akta 239); (d) Peraturan-Peraturan Pencen 1980; (e) Peraturan-Peraturan Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan 1990; dan (f) P.U.(A)176/ 2005 - Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005. Selain itu, peraturan kesan ke atas perkhidmatan pegawai yang bercuti juga dijelaskan dalam Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Pekeliling Perkhidmatan seperti di Lampiran A. 3. Memandangkan peruntukan mengenai kesan ke atas perkhidmatan bagi pegawai yang bercuti dijelaskan tidak secara spesifik dan tidak menyeluruh serta dibuat mengikut peraturan-peraturan tertentu di atas, maka wujud keperluan mengeluarkan satu panduan khusus yang menjelaskan kesan ke atas perkhidmatan kepada pegawai yang bercuti. Panduan ini juga merupakan kompilasi peraturanperaturan sedia ada yang boleh dijadikan sumber rujukan kepada agensi atau pegawaKESAN KE ATAS PERKHIDMATAN PEGAWAI 4. Bagi maksud Surat Pekeliling Perkhidmatan ini, senarai Cuti Bergaji Penuh, Cuti Separuh Gaji dan Cuti Tanpa Gaji yang sedang berkuat kuasa bagi pegawai lantikan tetap adalah seperti di Lampiran B. 5. Kesan ke atas perkhidmatan seseorang pegawai berbeza mengikut cuti yang diluluskan. Cuti Bergaji Penuh 5.1 Kesan ke atas perkhidmatan pegawai yang diluluskan Cuti Bergaji Penuh adalah seperti berikut: (a) layak menerima gaji penuh bulanan; (b) layak menerima imbuhan tetap seperti Imbuhan Tetap Khidmat Awam, Imbuhan Tetap Perumahan, Imbuhan Tetap Keraian dan Imbuhan Tetap Jawatan Utama/ Gred Khas. Bagi pegawai yang diluluskan Cuti Belajar Bergaji Penuh (CBBP) dengan biasiswa, mereka boleh memilih sama ada untuk menerima Imbuhan Tetap Perumahan atau Elaun Bantuan Sewa Rumah yang disediakan di bawah pakej biasiswa; (c) layak menerima elaun dan kemudahan mengikut syarat kelulusan cuti dan peraturan yang berkuat kuasa. Sebagai contoh, layak Elaun Perumahan Wilayah kecuali bagi pegawai yang berkursus melebihi tiga (3) bulan; 3(d) tempoh cuti secara bergaji penuhd) tempoh cuti secara bergaji penuh diambil kira sebagai sebahagian daripada tempoh percubaan; (e) layak dipertimbangkan menduduki Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) mengikut syarat yang berkuat kuasa; (f) layak dipertimbangkan Pergerakan Gaji Tahunan (PGT) sebenar sama ada Pergerakan Gaji Biasa atau Anjakan Gaji berdasarkan keputusan Panel Pembangunan Sumber Manusia; (g) tidak layak dibayar Elaun Pemangkuan sekiranya: (i) menggunakan kemudahan Cuti Rehat sebelum genap 28 hari tempoh pemangkuan kecuali penggunaan kemudahan Cuti Rehat atas sebab-sebab kecemasan serta Cuti Sakit secara terkumpul yang tidak melebihi daripada 6 hari bekerja; atau (ii) bercuti sebanyak 28 hari atau lebih secara berturutturut selepas menggenapkan 28 hari mulai tarikh memangku kecuali atas sebab menghadiri kursus yang diarah oleh Kerajaan, meninggalkan jawatan untuk menjalankan tugas rasmi lain atas arahan Kerajaan atau Cuti Sakit. Tempoh tersebut hendaklah tidak melebihi 92 hari berturut-turut. (h) tidak layak dibayar Elaun Penanggungan Kerja sekiranya: (i) menggunakan kemudahan Cuti Rehat sebelum genap 28 hari pertama dalam tempoh penanggungan kerja kali pertama atau sebelum genap 14 hari pertama bagi penanggungan kerja kali kedua atau seterusnya atas jawatan yang sama kecuali Cuti Rehat atas sebabsebab kecemasan serta Cuti Sakit secara terkumpul yang tidak melebihi daripada 5 hari bekerja; atau (ii) meninggalkan tugas jawatan yang ditanggung kerja itu (sama ada penanggungan kerja kali pertama atau seterusnya) termasuk cuti secara bergaji penuh selama 14 hari atau lebih secara berturut-turut dengan mengambil kira hari rehat mingguan dan kelepasan am; (i) layak dibayar Bayaran Insentif Pakar atau Bayaran Insentif Pegawai Kesihatan Awam secara penuh bagi Pegawai Perubatan yang diwartakan sebagai Pakar Perunding atau Pakar Klinikal atau diwartakan sebagai Pegawai Kesihatan Awam mengikut mana yang berkenaan; (j) layak dibayar Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (BIPK) kecuali kepada pegawai apabila berada dalam keadaan seperti berikut: (i) Cuti Rehat yang melebihi 28 hari berturut-turut; (ii) Cuti Haji; (iii) Cuti Sakit yang melebihi 28 hari berturut-turut; (iv) Cuti Bersalin; (v) Cuti Belajar melebihi tiga (3) bulan kecuali Pegawai Perubatan, Pegawai Pergigian dan Pensyarah Pelatih Perubatan/ Pensyarah Perubatan (Pelatih) yang layak di atas kadar sebenar/ separuh yang mengikuti kursus Sarjana Perubatan atau Pergigian yang mana berkenaan di bawah program kepakaran yang dilaksanakan di dalam negeri mengikut Sistem Terbuka/ Sistem Tertutup; atau (vi) kombinasi mana-mana jenis cuti di perenggan (i), (ii), (iii) dan (iv) di atas yang melebihi 28 hari berturutturut. (k) layak dibayar Bayaran Insentif Subjek Pendidikan (BISP) kecuali kepada pegawai yang berada dalam keadaan seperti berikut: (i) Cuti Rehat yang melebihi 28 hari berturut-turut; (ii) Cuti Haji; (iii) Cuti Sakit yang melebihi 28 hari berturut-turut; (iv) Cuti Bersalin; (v) Cuti Belajar melebihi tiga (3) bulan; atau (vi) kombinasi mana-mana jenis cuti di perenggan (i), (ii), (iii) dan (iv) di atas yang melebihi 28 hari berturutturut. (l) terikat dengan ikatan kontrak bagi pegawai yang CBBP untuk berkhidmat dengan Kerajaan dalam tempoh yang ditetapkan atau tuntutan ganti rugi jika melanggar syarat perjanjian; (m) baki Cuti Rehat yang pegawai berkelayakan sebelum memulakan cuti adalah tertakluk kepada peraturan Membawa Ke Hadapan Cuti Rehat Yang Tidak Dapat Diambil; (n) bagi pegawai yang diluluskan CBBP melebihi 12 bulan, semua cuti rehat yang pegawai berkelayakan sebelum tarikh CBBP tersebut adalah luput. Walau bagaimanapun, pegawai boleh diberi kemudahan Cuti Rehat Selepas Berkursus Lebih 12 Bulan tertakluk kepada had sehingga 7 hari sekiranya pegawai masih mempunyai baki Cuti Rehat sebelum tarikh kuat kuasa CBBP. Cuti Rehat ini tidak perlu ditolak dari Cuti Rehat yang pegawai akan berkelayakan setelah pegawai berkhidmat semula; (o) tempoh Cuti Bergaji Penuh diambil kira untuk tujuan kekananan pegawai; (p) layak dipertimbangkan kenaikan pangkat jika memenuhi syarat yang ditetapkan; (q) tempoh CBBP yang melebihi 92 hari, Cuti Haji dan Cuti Tibi, Kusta dan Barah tidak diambil kira sebagai tempoh perkhidmatan yang melayakkan bagi tujuan pengiraan kelayakan Cuti Rehat tahunan, Cuti Rehat Khas atau cuti-cuti lain yang diberi berdasarkan tempoh perkhidmatan yang melayakkan; (r) tempoh cuti secara bergaji penuh diambil kira sebagai sebahagian daripada tiga (3) tahun perkhidmatan yang boleh dimasuk kira bagi tujuan pemberian taraf berpencen; (s) tempoh cuti secara bergaji penuh akan diambil kira sebagai tempoh perkhidmatan yang boleh dimasuk kira bagi tujuan pengiraan ganjaran, pencen dan faedah-faedah lain; (t) tempoh cuti secara bergaji penuh diambil kira dalam tempoh notis peletakan jawatan; (u) tidak layak dibayar emolumen bagi tempoh pegawai mengambil Cuti Rehat melebihi kelayakan pada tahun semasa termasuk Cuti Rehat yang telah dibawa ke hadapan. Bilangan hari yang terlebih ambil hendaklah dianggap sebagai Cuti Tanpa Gaji dan ditolak daripada Cuti Tanpa Gaji yang pegawai berkelayakan di bawah Perintah Am 14 Bab C, 1974. Pegawai juga boleh dikenakan tindakan tatatertib; 8(v) tidak layak dibayar emolumen bagi tempoh pegawai mengambil cuti-cuti lain seperti Cuti Isteri Bersalin, Cuti Kematian Ahli Keluarga Terdekat dan Cuti Latihan Pasukan Sukarela yang melebihi kelayakan mengikut peraturan yang berkuat kuasa. Tindakan ini hanya boleh diambil setelah tempoh cuti yang terlebih itu ditolak daripada Cuti Rehat yang pegawai layak pada masa itu; (w) layak dibayar Bantuan Sara Hidup bagi pegawai yang diluluskan CBBP di dalam negara. Kadar Bantuan Sara Hidup bagi pegawai yang diluluskan CBBP di dalam negara adalah mengikut lokasi institusi pengajian pegawai; (x) layak dibayar Bayaran Insentif Wilayah bagi pegawai yang diluluskan kursus tidak melebihi tiga (3) bulan. Bagi yang diluluskan CBBP melebihi tiga (3) bulan tidak layak dibayar Bayaran Insentif Wilayah; dan (y) tempoh cuti akademik semasa pegawai diluluskan CBBP bagi tempoh 12 bulan atau kurang perlu ditolak dari jumlah Cuti Rehat yang pegawai berkelayakan sebelum bercuti. Cuti Separuh Gaji 5.2 Kesan ke atas perkhidmatan pegawai yang diluluskan Cuti Separuh Gaji adalah seperti berikut: (a) layak menerima separuh gaji pokok bulanan; (b) layak menerima imbuhan tetap seperti Imbuhan Tetap Khidmat Awam, Imbuhan Tetap Perumahan, Imbuhan Tetap Keraian dan Imbuhan Tetap Jawatan Utama/ Gred Khas sebanyak separuh dari kadar penuh; (c) tidak layak elaun-elaun lain kecuali peraturan yang berkuat kuasa menyatakan sebaliknya. Sebagai contoh, pegawai yang diluluskan Cuti Belajar Separuh Gaji (CBSG) layak diberi Bantuan Sara Hidup sebanyak separuh dari kadar penuh yang pegawai berkelayakan; (d) layak menerima kemudahan tertentu mengikut peraturan yang berkuat kuasa seperti kemudahan perubatan; (e) jika pegawai belum disahkan dalam perkhidmatan, tempoh percubaan pegawai akan dibekukan mengikut tempoh Cuti Separuh Gaji; (f) layak dipertimbangkan menduduki PTK mengikut syarat yang berkuat kuasa; (g) tidak layak dipertimbangkan PGT jika tempoh Cuti Separuh Gaji melebihi 180 hari dalam satu tahun kalendar kecuali bagi pegawai yang diluluskan: (i) CBSG; 10(ii) Cuti Separuh Gaji kerana menghidap penyakit tibi, kusta, barah dan penyakit seumpamanya yang diperakukan oleh Lembaga Perubatan; atau (iii) kombinasi cuti di atas. Walau bagaimanapun, pergerakan gaji yang diberi kepada pegawai di perenggan (i), (ii) dan (iii) adalah secara isyarat dan tidak lebih tiga (3) kali sepanjang perkhidmatan. Setelah pegawai mendapat PGT secara isyarat sebanyak tiga (3) kali tersebut, tiada lagi pergerakan gaji secara isyarat dipertimbangkan bagi tempoh Cuti Separuh Gaji yang diluluskan seterusnya; (h) tidak layak dibayar Elaun Pemangkuan bagi pegawai yang sedang memangku; (i) tidak layak dibayar Elaun Penanggungan Kerja sekiranya meninggalkan tugas jawatan yang ditanggung kerja itu termasuk Cuti Separuh Gaji selama 14 hari atau lebih secara berturut-turut dengan mengambil kira hari rehat mingguan dan hari kelepasan am; (j) layak dibayar Bayaran Insentif Pakar atau Bayaran Insentif Pegawai Kesihatan Awam bagi Pegawai Perubatan yang diwartakan sebagai Pakar Perunding atau Pakar Klinikal atau diwartakan sebagai Pegawai Kesihatan Awam mengikut mana yang berkenaan sebanyak separuh daripada kadar penuh; k) tidak layak dibayar BIPK dan BISP; (l) terikat dengan ikatan kontrak bagi pegawai yang CBSG untuk berkhidmat dengan Kerajaan dalam tempoh yang ditetapkan atau tuntutan ganti rugi jika melanggar syarat perjanjian; (m) bagi pegawai yang diluluskan CBSG melebihi 12 bulan, semua cuti rehat yang pegawai berkelayakan sebelum tarikh CBSG tersebut adalah luput. Walau bagaimanapun, pegawai boleh diberi kemudahan Cuti Rehat Selepas Berkursus Lebih 12 Bulan tertakluk kepada had sehingga 7 hari sekiranya pegawai masih mempunyai baki Cuti Rehat sebelum tarikh kuat kuasa CBSG. Cuti Rehat ini tidak perlu ditolak dari Cuti Rehat yang pegawai akan berkelayakan setelah pegawai berkhidmat semula; (n) tempoh Cuti Separuh Gaji tidak diambil kira untuk tujuan kekananan kecuali tempoh CBSG; (o) layak dipertimbangkan kenaikan pangkat jika telah memenuhi syarat yang ditetapkan; (p) tempoh Cuti Separuh Gaji tidak diambil kira sebagai tempoh perkhidmatan yang melayakkan bagi tujuan pengiraan kelayakan Cuti Rehat tahunan, Cuti Rehat Khas atau cuti-cuti lain yang diberi berdasarkan tempoh perkhidmatan yang melayakkan; 12(q) tempoh Cuti Separuh Gaji diambil kira sebagai sebahagian daripada tiga (3) tahun perkhidmatan yang boleh di masuk kira bagi tujuan pemberian taraf berpencen; (r) tempoh Cuti Separuh Gaji diambil kira sebagai tempoh perkhidmatan yang boleh di masuk kira bagi tujuan pengiraan ganjaran, pencen dan faedah-faedah lain; (s) tempoh Cuti Separuh Gaji diambil kira bagi tujuan tempoh notis peletakan jawatan; (t) layak dibayar Bantuan Sara Hidup bagi pegawai yang diluluskan CBSG di dalam negeri sebanyak separuh daripada kadar penuh yang pegawai berkelayakan berdasarkan lokasi institusi pengajian pegawai. Tidak layak Bantuan Sara Hidup bagi pegawai yang diluluskan CBSG di luar negeri melebihi satu tahun. Sekiranya tempoh CBSG kurang dari satu tahun, kelayakan Bantuan Sara Hidup ditentukan berdasarkan tempat terakhir pegawai bertugas atas kadar sebanyak separuh dari kadar penuh; (u) layak dibayar Bayaran Insentif Wilayah bagi pegawai yang diluluskan kursus tidak melebihi tiga (3) bulan sebanyak separuh dari kadar penuh yang pegawai berkelayakan. Bagi yang diluluskan CBSG melebihi tiga (3) bulan tidak layak dibayar Bayaran Insentif Wilayah; dan (v) tempoh cuti akademik semasa belajar yang diperoleh perlu ditolak dari jumlah Cuti Rehat yang pegawai berkelayakan 13sebelum Cuti Belajar jika pegawai diluluskan CBSG bagi tempoh 12 bulan atau kurang. Cuti Tanpa Gaji 5.3 Kesan ke atas perkhidmatan pegawai yang diluluskan Cuti Tanpa Gaji adalah seperti berikut: (a) tidak layak menerima gaji pokok bulanan, imbuhan tetap dan elaun- elaun lain kecuali peraturan yang berkuat kuasa menyatakan sebaliknya. Walau bagaimanapun, bagi Cuti Sakit Lanjutan secara tanpa gaji, pegawai layak menerima Elaun Bantuan atas kadar bersamaan separuh gaji pokok (tidak termasuk imbuhan tetap dan elaun-elaun lain); (b) tidak layak menerima kemudahan tertentu mengikut peraturan yang berkuat kuasa kecuali kemudahan perubatan; (c) tempoh percubaan pegawai akan dibekukan mengikut tempoh Cuti Tanpa Gaji jika pegawai belum disahkan dalam perkhidmatan; (d) layak dipertimbangkan menduduki PTK mengikut syarat yang berkuat kuasa; (e) tidak layak dipertimbangkan PGT jika tempoh Cuti Tanpa Gaji melebihi 180 hari dalam satu tahun kalendar kecuali bagi pegawai yang diluluskan(i) Cuti Belajar Tanpa Gaji (CBTG); (ii) Cuti Tanpa Gaji Mengikut Pasangan Bertugas Atau Berkursus Di Dalam Atau Di Luar Negeri; (iii) Cuti Menjaga Anak; atau (iv) kombinasi mana-mana cuti di (i), (ii) dan (iii) di atas. Walau bagaimanapun, pergerakan gaji yang diberi kepada pegawai di perenggan (i), (ii), (iii) dan (iv) adalah secara isyarat dan tertakluk kepada had sebanyak tidak melebihi tiga (3) kali sepanjang perkhidmatan. Setelah pegawai mendapat PGT secara isyarat sebanyak tiga (3) kali tersebut, tiada lagi Pergerakan Gaji secara isyarat dipertimbangkan bagi tempoh Cuti Tanpa Gaji yang diluluskan seterusnya; (f) tidak layak dibayar Elaun Pemangkuan bagi pegawai yang sedang memangku; (g) tidak layak dibayar Elaun Penanggungan Kerja bagi pegawai yang sedang menanggung kerja; (h) tidak layak dibayar Bayaran Insentif Pakar atau Bayaran Insentif Pegawai Kesihatan Awam bagi Pegawai Perubatan yang diwartakan sebagai Pakar Perunding atau Pakar Klinikal atau diwartakan sebagai Pegawai Kesihatan Awam mengikut mana yang berkenaan; 15(i) tidak layak dibayar BIPK dan BISP; (j) terikat dengan ikatan kontrak bagi pegawai yang CBTG untuk berkhidmat dengan Kerajaan bagi tempoh yang ditetapkan atau tuntutan ganti rugi jika melanggar syarat perjanjian; (k) tempoh Cuti Tanpa Gaji tidak diambil kira sebagai tempoh perkhidmatan yang melayakkan bagi tujuan pengiraan kelayakan Cuti Rehat tahunan, Cuti Rehat Khas atau cuti-cuti lain yang diberi berdasarkan tempoh perkhidmatan yang melayakkan; (l) tempoh Cuti Tanpa Gaji tidak diambil kira untuk tujuan kekananan kecuali pegawai diluluskan CBTG; (m) layak dipertimbangkan kenaikan pangkat jika telah memenuhi syarat yang ditetapkan; (n) tempoh Cuti Tanpa Gaji tidak diambil kira sebagai sebahagian daripada tiga (3) tahun perkhidmatan yang boleh dimasuk kira bagi tujuan pemberian taraf berpencen; (o) tempoh Cuti Tanpa Gaji tidak diambil kira sebagai tempoh perkhidmatan bagi tujuan pengiraan ganjaran, pencen dan faedah-faedah lain; (p) tempoh Cuti Tanpa Gaji tidak diambil kira bagi tujuan tempoh notis peletakan jawatan; (q) tidak layak dibayar Bantuan Sara Hidup atau Bayaran Insentif Wilayah; dan (r) Cuti Tanpa Gaji yang diluluskan kerana mengikut pasangan bertugas atau berkursus di dalam atau di luar negeri dan Cuti Menjaga Anak tidak menjejaskan kelayakan Cuti Tanpa Gaji di bawah Perintah Am 14 dan 52 Bab C 1974. 6. Jadual perbandingan kesan perkhidmatan bagi pegawai yang diluluskan Cuti Bergaji Penuh, Cuti Separuh Gaji dan Cuti Tanpa Gaji adalah seperti di Lampiran C. STATUS PEGAWAI 7. Cuti Bergaji Penuh, Cuti Separuh Gaji dan Cuti Tanpa Gaji tidak menjejaskan status pegawai sebagai penjawat awam. Pegawai tertakluk kepada peraturan yang berkuat kuasa dari semasa ke semasa. TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN 8. Ketua Jabatan hendaklah menjelaskan kesan ke atas perkhidmatan seseorang pegawai yang diluluskan Cuti Bergaji Penuh, Cuti Separuh Gaji dan Cuti Tanpa Gaji. Ketua Jabatan dikehendaki mengemas kini rekod cuti dan perkhidmatan pegawai berkenaan atau mana-mana rekod perkhidmatan yang berkaitan. PEMAKAIAN 9. Semua Perkhidmatan Awam Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun (Persekutuan dan Negeri) dan Pihak Berkuasa Tempatan hendaklah mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam Surat Pekeliling Perkhidmatan ini. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” ( TAN SRI ISMAIL ADAM ) Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA PUTRAJAYA Tarikh: 2 April 2009 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri Semua Pihak Berkuasa Berkanun Semua Pihak Berkuasa Tempatan LAMPIRAN A SENARAI PEKELILING PERKHIDMATAN DAN SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN YANG MENGANDUNGI PERATURAN KESAN KE ATAS PERKHIDMATAN PEGAWAI YANG BERCUTI Bil. Bilangan PP/ SPP Tajuk PP / SPP 1 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9 Tahun 1991 Pelaksanaan Sistem Saraan Baru Berdasarkan Laporan Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Gaji Sektor Awam 1991 2 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 1993 Peraturan Mengenai Pemangkuan Dan Penanggungan Kerja 3 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 1996 Cuti Tanpa Gaji Tidak Boleh Diambilkira Untuk Tujuan Notis Peletakan Jawatan 4 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 1998 Pelaksanaan Perenggan 93 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1991 Bagi Mengambilkira Tempoh Cuti Belajar Tanpa Gaji 5 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2002 Pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia Bagi Anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan 6 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 15 Tahun 2002 Bayaran Insentif Subjek Pendidikan Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bidang Sains, Matematik dan Bahasa Inggeris 7 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 17 Tahun 2002 Panduan Pertukaran Pelantikan 8 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2002 Kaedah Pergerakan Gaji Pegawai Cuti Belajar Bergaji Penuh, Separuh Gaji Dan Cuti Tanpa Gaji Di Bawah SSM 9 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 14 Tahun 2005 Cuti Tanpa Gaji Bagi Pegawai Yang Mengikuti Pasangan Bertugas Atau Berkursus Di Dalam Atau Di Luar NegeriBil. Bilangan PP/ SPP Tajuk PP / SPP 10 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 28 Tahun 2005 Bantuan Sara Hidup 11 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2007 Kenaikan Kadar Bantuan Sara Hidup 12 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 17 Tahun 2007 Peraturan Penanggungan Kerja Perkhidmatan Awam 13 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 17 Tahun 2007 Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal

Saturday, September 13, 2014

soalan hukum


oalan: Saya telah diceraikan suami melalui SMS tanpa pengetahuan saya. Dalam masa idah, dia ada beberapa kali 'bersama' dengan saya. Tapi setelah tiga bulan, baru dia berterus-terang yang dia telah menceraikan saya. Kami ke mahkamah dan hakim telah menjatuhkan talak satu pada saya. Apakah sah perceraian kami kerana dia telah 'bersama' saya ketika dalam idah? Jawapan : Dalam soalan puan, saya dapat mengenal pasti beberapa isu yang perlu saya kupas. Pertama, adakah perceraian melalui SMS tersebut sah atau tidak? Kedua, Adakah terjadi rujuk dalam tempoh idah? Hukum perceraian melalui SMS ini telah diteliti dan diperhalusi dalam Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal-Ehwal Agama Islam kali ke-55. Hasil daripada muzakarah itu menyatakan seperti berikut: 1. Talak dalam bentuk tulisan yang jelas daripada suami yang ditujukan dengan jelas dan khusus kepada isterinya adalah merupakan talak berbentuk kinayah. Talak dalam bentuk kinayah ini adalah sah jika si suami memang berniat untuk menceraikan isteri. Talak dalam bentuk tulisan ini termasuk melalui faksimili, SMS, emel dan sebagainya. 2. Perceraian melalui cara ini perlu dibawa ke mahkamah syariah untuk disabitkan atau disahkan sama ada telah jatuh talah atau tidak ke atas isteri. 3. Talak yang dilakukan melalui alat komunikasi moden ini adalah kaedah perceraian yang tidak bertempatan dengan adab yang digariskan oleh hukum syarak. Kembali kepada soalan, puan menyatakan hanya dimaklumkan setelah tiga bulan daripada tarikh suami mentalakkan puan melalui SMS. Tindakan puan membawa kes itu ke mahkamah adalah tepat. Pandangan mazhab Saya pasti semasa proses pengesahan perceraian, suami puan telah mengaku kepada hakim bahawa dia telah menceraikan puan melalui SMS. Talak melalui SMS ini adalah talak kinayah yang memerlukan niat suami tersebut. Saya pasti mahkamah mensabitkan perceraian itu berdasarkan pengakuan suami bahawa dia memang berniat untuk menceraikan puan melalui SMS tersebut. Oleh itu, perceraian tersebut adalah sah. Perceraian tersebut adalah tetap sah walaupun sebagaimana yang puan dakwa puan dan suami telah bersama dalam tempoh idah. Mungkin puan agak keliru berkenaan perkara ini. Persetubuhan semasa idah tidak memberi apa-apa kesan kepada perceraian. Perceraian tersebut adalah tetap sah. Yang menjadi isu adalah adakah terdapat rujuk semasa dalam idah puan? Sekiranya tiada, maka untuk bersama sebagai suami isteri, perlu kepada akad nikah baru. Jika telah disahkan oleh mahkamah terdapat rujuk semasa dalam tempoh idah, maka tidak perlu kepada akad nikah yang baru. Bagaimanapun, haruslah diingat bilangan talak ke atas diri puan sebagaimana yang digariskan oleh hukum syarak telah berkurang kepada dua sahaja. Berkenaan rujuk semasa dalam tempoh idah, terdapat beberapa pandangan mazhab mengenai perkara ini. Menurut Mazhab Syafie; syarat rujuk adalah perkataan yang membawa maksud untuk rujuk. Maksudnya, rujuk bagi orang yang boleh bercakap dan tidak bisu adalah melalui perkataan sahaja. Lafaz perkataan ini sama ada secara sarih (terang) atau kinayah (kiasan) yang perlu disertai dengan niat. Lafaz yang terang adalah seperti "Aku telah mengembalikan mu." Lafaz kiasan adalah seperti "Aku telah kahwinkan kamu." Manakala rujuk melalui perbuatan tidak dikatakan sebagai rujuk di sisi Mazhab Syafie. Rujuk melalui perbuatan ini adalah seperti melakukan persetubuhan dan lain-lain perlakuan yang biasa dilakukan suami isteri. Menurut Mazhab Hanafi, rujuk adalah melalui perkataan yang terang, perkataan secara kiasan yang perlu kepada niat rujuk dan rujuk juga diterima melalui perbuatan seperti persetubuhan dan sebagainya. Menurut Mazhab Maliki, rujuk terhasil sama ada melalui perkataan atau perbuatan atau niat. Rujuk melalui niat ini adalah seperti suami hanya berkata dalam hati bahawa "aku merujukinya" atau sebagainya. Bagi Mazhab Maliki, perbuatan atau perkataan tersebut mestilah disertai dengan niat atau rujuk. Menurut Mazhab Hanbali dan Al-Awaza'i; rujuk adalah melalui perkataan yang terang atau melalui persetubuhan sama ada terdapat niat atau untuk rujuk atau tidak. Akad nikah baru Dalam kes ini, puan menyatakan puan dan suami telah bersama dalam tempoh idah. Beberapa perkara perlu dipastikan terlebih dahulu antara puan dan suami: 1. Adakah suami puan ada melafazkan perkataan untuk rujuk? 2. Adakah persetubuhan tersebut berlaku benar-benar dalam kiraan tempoh idah? Apa yang perlu puan perlu lakukan adalah mendapatkan pengesahan bagi rujuk tersebut. Sekiranya puan berasakan perlu mendapatkan nasihat terperinci, puan dan suami boleh mendapatkan nasihat di pejabat agama Islam dan kawasan puan. Perkara berkenaan rujuk ini perlu mendapatkan pengesahan dari mahkamah syariah. Puan boleh memfailkan permohonan untuk pengesahan daripada suami puan sendiri sama ada terdapat lafaz untuk rujuk atau tidak semasa dalam tempoh idah. Menurut Mazhab Syafie, sekiranya tiada lafaz untuk rujuk, tidak dikira sebagai rujuk. Oleh itu, jika suami menyetubuhi isteri semasa dalam tempoh idah dan setelah itu isteri mulai suci dari tarikh persetubuhan tersebut, maka suami perlu merujuki melalui perkataan dalam masa idah yang masih berbaki. Jika mahkamah memutuskan rujuk tersebut adalah sah, maka perhubungan puan dan suami harus diteruskan tanpa perlu kepada akad nikah yang baru. Bagaimanapun, jika mahkamah mendapati tiada rujuk dalam tempoh idah tersebut, maka untuk puan dan suami bersama semula dalam perkahwinan adalah wajib kepada akad nikah yang baru. Nasihat saya, bagi mengelakkan perkara syubahat dan dharar yang lebih besar berlaku, adalah wajar puan tinggal berasingan dengan suami sehinggalah mahkamah memutuskan berkenaan rujuk tersebut. Sekiranya mahkamah tidak mensabitkan rujuk tersebut, persetubuhan yang berlaku di antara puan dan suami semasa dalam tempoh idah menurut Mazhab Syafie adalah haram. Namun, ia tidak dikira sebagai zina kerana puan masih dikira sebagai isteri selagi tempoh idah puan belum tamat. Saya berharap penerangan ini dapat memberi panduan pembaca lain. Kamaazura Md Kamel Penulis buku Dari Kamar Syariah

Tuesday, September 09, 2014

PAS berhak tentukan sikap politiknya


Pengamatan Pak Shukur yang matang.. jom baca dan kongsikan.. WARTAWAN VETERAN MENULIS.... PAS berhak tentukan sikap politiknya ABD SHUKUR HARUN | 07 September 2014. WALAUPUN PAS berada dalam Pakatan Rakyat dan melalui persepakatan dalam Pakatan ketika mengambil langkah politik tertentu, tetapi tentu ada garis pemisah yang menentukan di mana hak parti komponen Pakatan dalam menentukan sikap politiknya dan di mana bukan haknya. Pelanggaran hak ini sudah tentu akan merosakkan keutuhan Pakatan, kalau benar-benar semua pihak mahu memelihara keutuhan Pakatan Rakyat. Dalam hal ini adalah wajar dan adil apabila Naib Presiden PAS, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man baru-baru ini merasa kesal kerana, katanya, sejak mutakhir ini banyak berlaku di mana pihak lain cuba mencampuri urusan dalaman PAS khususnya dalam isu Menteri Besar Selangor. Lalu beliau mengingatkan semua parti dalam Pakatan Rakyat untuk saling menghormati antara satu sama lain dengan masing-masing tidak terlalu mencampuri urusan parti lain dan jangan melampaui sempadan parti. Menurut pendapat saya, ‘sempadan’ di sini ialah berupa garis pemisah, walaupun mungkin begitu halus, tetapi ia tetap sebagai garis pemisah, yang menentukan hak dan bukan hak sesuatu parti dalam komponen parti Pakatan dalam menentukan langkah politiknya sendiri. Pihak manapun yang melanggar garis pemisah dalam menentukan hak politik sesuatu parti dalam komponen bermakna mengundang risiko besar dalam memeliharan keutuhan Pakatan Rakyat sendiri. Saya sangat memahami keluhan Naib Presiden PAS itu terutamanya dalam situasi krisis politik yang melanda Selangor sekarang ini di mana pelbagai tuduhan, andaian dan prasangka dari pebagai pihak tertentu, termasuk media massa yang lebih banyak ‘mengkritik’ PAS dalam soal menentukan bakal calon Menteri Besar Selangor. Hinggakan ada pihak yang menganggap PAS konon sudah besar kepala, tidak berguna diajak berkawan, angkuh, tidak mengikut keputusan mesyuarat Pakatan dan pelbagai lagi, tuduhan yang tidak benar sama sekali. Bagi pengkritik PAS dan kononnya atas nama pelbagai penganalisis poiltik, pandangan mereka terhadap PAS bukan saja tidak seimbang, penuh dengan prejudis, tiada fakta yang jelas bahkan memandang rendah PAS yang sudah 60 tahun memberi sumbangan dalam arena politik dan demorasi Maysia, jauh sebelum wujud PKR dan DAP. Dalam isu krisis Menteri Besar Selangor, seingat saya, sejak mula Langkah Kajang dicetuskan oleh PKR, tidak pernah ada pemberitahuan yang jelas kepada PAS mengapa Langkah Kajang itu diadakan. Yang diketahui semua pihak, secara umumnya, ialah menerusi laporan media bahawa tujuannya ialah hendak menggantikan Tan Sri Abdul Khaid Ibrahim di mana sebab terperinci tidak diketahui. Hinggalah krisis itu berlarutan sampai sekarang di mana PAS digambarkan kononnya tidak sehaluan dalam menenurukan calon MB Selangor dan pelbagai tuduhan serta andaian lagi untuk mengkambinghitamkan PAS. Bagaimanapun sebagai parti Islam ia terus bersabar dan bersabar. Tetapi apabila melihat terlalu banyak pelanggaran terhadap hak politik PAS dan memalingkan kesalahan kepada PAS semata-mata kerana kebuntuan krisis politik di Selangor ini, saya kira sangat adil PAS mempertahankan maruahnya. Maka itu, Tuan Ibrahim Tuan Man baru-baru ini merasa kesal kerana, katanya, sejak mutakhir ini banyak berlaku di mana pihak lain cuba mencampuri urusan dalaman PAS khususnya dalam isu Menteri Besar Selangor. Lalu beliau mengingatkan semua parti dalam Pakatan Rakyat untuk saling menghormati antara satu sama lain dengan masing-masing tidak terlalu mencampuri urusan parti lain dan jangan melampaui sempadan parti. "Memang ada benda yang kita bersetuju dan ada benda kita tidak bersetuju. Itu hak parti masing-masing dan kita perlu hormat," katanya kepada Harakahdaily lalu beliau mengambil contoh dalam isu hudud di mana DAP tidak bersetuju dengan PAS dalam isu tersebut. Namun, katanya, PAS menghormati perbezaan pandangan dengan DAP itu dengan menganggap itu hak parti itu. Katanya, PAS menghormati pendirian mereka (DAP) dan kita tidak mengkritik mereka. Beliau mengulas beberapa kenyataan dari rakan pimpinan parti dalam Pakatan Rakyat yang seolah-olah tidak menghormati perbezaan pendapat dari PAS. Malah kata beliau, terdapat kenyataan seperti mengkritik PAS dan cuba mengajar PAS dalam membuat keputusan khususnya dalam isu perlantikan Menteri Besar Selangor yang baharu. Bagaimanapun Tuan Ibrahim menasihatkan seluruh ahli PAS agar bertenang dan menyerahkan kepada kepimpinan parti. Di antara tuduhan pemimpin PKR baru-baru ini ialah datang dari Naib Presiden PKR Rafizi Ramli mengenai kononya PAS menawarkan jawatan perdana menteri kepada Tengku Razaleigh sekiranya Pakatan Rakyat (PR) menang dalam pilihan raya umum ke-13 lalu. Presiden PAS Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang lalu menjawab dengan berkata, PKR dan DAPlah terlebih dulu memujuk Ahli Parlimen Gua Musang Tan Sri Tengku Razaleigh Hamzah menyertai parti mereka, namun ditolak ahli Parlimen Umno itu. “Yang mula-mula berjumpa Tengku Razaleigh, ialah PKR. Bukan kita. PKR jumpa dulu, ajak Tengku Razaleigh masuk PKR. Lepas itu, DAP berjumpa Tengku Razaleigh, ajak Tengku Razaleigh masuk DAP. Tengku Razaleigh 'dok terliur' (tidak berminat) belaka nak masuk dua-dua parti ini," kata Hadi dalam sesi dialog beliau dengan pemimpin dan ahli PAS di Terengganu pada Khamis. Ini pertama kali pertama Presiden PAS menjawab dakwaan pemimpin PKR itu. Klip video dialog yang dikhaskannya untuk ahli dan pemimpin PAS di Terengganu tersebut kini disebarluaskan melalui laman sosial termasuk Facebook. Beliau berkata, selepas rakan dalam PR bertemu dengan Tengku Razaleigh, dan mereka gagal, mereka meminta pemimpin PAS pula memujuk Ku Li supaya masuk PAS. "Kita pun pujuklah dia masuk PAS. Dia tak nak masuk PAS juga, dia nak duduk dalam Barisan Nasional. Itulah ceritanya, yang berlaku dan itulah hakikat yang sebenarnya," kata beliau dalam taklimat di dalam dewan terbuka bersebelahan Masjid Rusila. Rafizi mendedahkan perkara itu pada forum berkenaan krisis Menteri Besar Selangor di Kuala Lumpur awal Jun lalu. - HARAKAHDAILY 7/9/2014

Rabbani | Syahadah